FESTIVAL - LỄ HỘI CỘNG ĐỒNG - Ấn tượng, độc đáo và hiệu quả, là lễ hội là của toàn cộng đồng, cộng đồng tham gia và cộng đồng cùng được thưởng thức, là chất liệu quý giá nhất, hiệu quả nhất để xây dựng một thương hiệu địa phương, vùng và quốc gia.

FESTIVAL - LỄ HỘI CỘNG ĐỒNG - Ấn tượng, độc đáo và hiệu quả, là lễ hội là của toàn cộng đồng, cộng đồng tham gia và cộng đồng cùng được thưởng thức, là chất liệu quý giá nhất, hiệu quả nhất để xây dựng một thương hiệu địa phương, vùng và quốc gia.
FESTIVAL - LỄ HỘI CỘNG ĐỒNG - Ấn tượng, độc đáo và hiệu quả, là lễ hội là của toàn cộng đồng, cộng đồng tham gia và cộng đồng cùng được thưởng thức, là chất liệu quý giá nhất, hiệu quả nhất để xây dựng một thương hiệu địa phương, vùng và quốc gia.